ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਵਰਡ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਾਸਵਰਡ:
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਵਰਣ ਲੰਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ, ਅਸਲ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ


ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰਕੇਸ ਅੱਖਰ, ਲੋਅਰਕੇਸ ਅੱਖਰ, ਅੰਕ, ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *