windows hello mo windows 10

Windows Hello ke eng?

Windows 10

Windows Hello ke tsela ya go dirisana le wena ka namana, e e sireletsegileng botoka ya go dira gore o bone tetlelesego ya ka bonako ya go tsena mo didirisiweng tsa gago tsa Windows 10 o dirisa dikgatiso tsa menwana, sefatlhego, kgotsa thaka ya leitlho.

Di-PC di le dintsi tse di kgonang go bona dikgatiso tsa menwana di setse di siametse go dirisa Windows Hello gone jaanong, mme go ise go ye kae go tla tla didirisiwa tse dingwe tse di kgonang go lemoga sefatlhego sa gago le thaka ya leitlho la gago. Fa o na le sediriswa se se tsamaisanang le Windows Hello, tsela ya go se rulaganya ke eno:

windows hello mo windows 10
windows hello mo windows 10

Windows 10 Mobile

Windows Hello ke tsela e e go tlhaolang botokanyana ya go saenela go tsena mo didirisweng tsa Windows 10. E lemoga matlho a gago go tlhomamisa gore ke wena, mo go rayang gore o bona tshireletsego ya maemo a tsa kgwebo ntle le go tshwanelwa ke go tlanya khunololamoraba.
Windows Hello e boloka jang tshedimosetso ya me e le sephiri?
Difouno dingwe tsa Lumia tse di dirisang Windows 10 di siametse go dirisa Windows Hello gone jaanong, mme didiriswa di le dintsi tse di go lemogang ka thaka ya leitlho di a tla go ise go ye kae.
Tshubilwe Simolola, Swaepela kwa lenaaneng la Didiriso tsotlhe, o bo o tlhopha Diseting > Diakhaonto > Diitlhophelwa tsa go saenela go tsena.
Fa o setse o setilwe, o tla kgona go lotlolola founo ya gago ka go e leba fela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *