fetola diseting tsa go saenela go tsena tsa lebentlele la windows

Fetola diseting tsa go saenela go tsena fa o reka mo Lebentleleng la Windows

Lebentlele la Windows le kopa khunololamoraba ya gago nako le nako fa o reka sengwe. Go tlhofofatsa kgato ya go reka le go tlola khunololamoraba:
Ya go sediriso sa Lebentlele sediriso, o bo o tlhopha setshwantsho sa gago sa go saenela go tsena go bapa le lebokoso la phuruphutsho.


Ya go Diseting > Tshaenelo-tseno ya go reka > Eledisa boitemogelo jwa me jwa go reka.
Fetolela konopo go Tshuba.
Seno se tla go letla go reka mo Lebentleleng o sa tsenye khunololamoraba.
Didiriswa tse dingwe tsa gago ga di na go amega go fitlha o fetola diseting mo go nngwe le nngwe ya tsone.
Seting eno e dira mo go rekweng ga sedirisoteng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *