એક સશક્ત પાસવર્ડ કેવી રીતે બનાવવો

એક સશક્ત પાસવર્ડ બનાવો

સશક્ત પાસવર્ડ્સ અનધિકૃત લોકોને ફાઇલો, પ્રોગ્રામ્સ અને અન્ય સંસાધનો ઍક્સેસ કરવાથી અટકાવવામાં મદદ કરે છે અને તે અનુમાન લગાવવા અથવા તોડવામાં મુશ્કેલ હોવા જોઈએ. એક સારો પાસવર્ડ:
ઓછામાં ઓછો આઠ વર્ણ લાંબો હોય છે


તમારું ઉપયોગકર્તા નામ, વાસ્તવિક નામ અથવા કંપનીનું નામ ધરાવતો નથી
કોઈ પૂર્ણ શબ્દ ધરાવતો નથી
અગાઉનાં પાસવર્ડ્સથી સ્પષ્ટ રીતે અલગ હોય છે
અપરકેસ અક્ષરો, લોઅરકેસ અક્ષરો, સંખ્યાઓ અને પ્રતીકો ધરાવે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *