ទទួល​ជំនួយ​ជាមួយ​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ​ក្នុង windows 10

ជំនួយ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ

ប្រធាន​បទ​ពេញ​និយម

នេះ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​តូច​អំពី​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ៖៖
តើ​ខ្ញុំប្ដូរការ​ចូល​ដំណើរការ​រហ័ស​តាម​បំណង​ដោយ​របៀប​ណា?
តើ OneDrive ដំណើរការ​ក្នុង Windows 10 ដោយ​របៀប​ណា?
តើ​បណ្ណាល័យ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ទី​ណា?


ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​រក​អ្វី​មួយ​ទៀត ពិនិត្យ​សាក​មើល​នូវ ប្រធាន​បទ​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត។

ជំនួយ​ក្នុង Windows 10

ទទួល​ជំនួយ​ជាមួយ​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ​ក្នុង windows 10
ទទួល​ជំនួយ​ជាមួយ​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ​ក្នុង windows 10

បញ្ចូល​សំណួរ ឬ​ពាក្យ​គន្លឹះ​មួយ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែង​រក នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ពី Microsoft ពី​វិប និង​ពី Cortana។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *