ផ្លាស់​ប្ដូ​រ​ការ​កំណត់​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ទិញ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​កម្មវិធី windows

ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ទិញ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​កម្មវិធី Windows

ទីផ្សារ​កម្មវិធី Windows សួរ​រក​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក​រៀងរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ទិញ​អ្វី​មួយ។ ដើម្បី​សម្រួល​ការ​ទិញ​ឱ្យ​កាន់​តែ​សាមញ្ញ និង​រំលង​ជំហាន​ពាក្យ​សម្ងាត់៖
ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​ ទីផ្សារ​កម្មវិធី ហើយ​ជ្រើស​រូបភាព​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​នៅ​ជាប់​ប្រអប់​ស្វែង​រក។
ទៅ​កាន់ ការ​កំណត់ > ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ទិញ > ធ្វើ​ឱ្យ​បទ​ពិសោធន៍​ទិញ​របស់​ខ្ញុំ​ងាយ​ស្រួល។
ចុច​កុងតាក់ បើក។


នេះ​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ទិញ​ពី​ទីផ្សារ​កម្មវិធី​ដោយ​មិន​បាច់​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់។
ឧបករណ៍​ផ្សេង​ទៀត​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ទេ រហូត​ទាល់​តែ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​កំណត់​លើ​ឧបករណ៍​នីមួយៗ​សិន។
ការ​កំណត់​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *