របៀប​បង្កើត​ពាក្យ​សម្ងាត់​ខ្លាំង​មួយ

បង្កើត​ពាក្យ​សម្ងាត់​ខ្លាំង​មួយ

ពាក្យ​សម្ងាត់​ខ្លាំង​ជួយ​បង្ការ​មនុស្ស​ដែល​គ្មាន​សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ពី​ការ​ចូល​ប្រើ​ឯកសារ កម្មវិធី និង​ធនធាន​ផ្សេង​ទៀត ហើយ​គួរ​ពិបាក​នឹង​ទាយ ឬ​ដោះ​បាន។ ពាក្យ​សម្ងាត់​ល្អ​មួយ៖
មាន​ប្រវែង​យ៉ាង​ហោច​ប្រាំ​បី​តួ
មិន​មាន​ផ្ទុក​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ ឈ្មោះ​ពិត ឬ​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក​ទេ
មិន​មាន​ផ្ទុក​ពាក្យ​ពេញ​លេញ​មួយ


ខុស​ពី​ពាក្យ​សម្ងាត់​មុន​ស្រឡះ
មាន​ផ្ទុក​អក្សរ​ធំ អក្សរ​តូច លេខ និង​សញ្ញា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *