helppane.exe ‎‎עזרה ותמיכה של Microsoft

הקובץ Helppane.exe הוא חלק מ- Client Platform Platform של מערכות ההפעלה Windows. היא אחראית על מתן שירותי תמיכה ותמיכה. להיות בתחילה מותקן מראש עם מערכת ההפעלה Windows, Helppane.exe משולב בו ועובד היטב בתוך הסביבה שלה.

אם תלך למאפיינים, תראה שתהליך helppane.exe משויך לשירות העזרה והתמיכה של Microsoft. אם תלחץ על F1 במקלדת, ייפתח דף התמיכה של Microsoft.

להמשיך לקרוא helppane.exe ‎‎עזרה ותמיכה של Microsoft

החלפת הסוללה בעט surface

החלפת הסוללה בעט Surface

ללא תפס

עט Surface ללא תפס
1 משוך את הקצה העליון ישירות החוצה כדי לנתקו מהקצה התחתון.
2 החזר למקומה את סוללת AAAA כשהקצה החיובי (+) של הסוללה מצביע לכיוון הקצה התחתון של העט.

להמשיך לקרוא החלפת הסוללה בעט surface