helppane.exe Microsoft ସହାୟତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ

ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ନୁହଁନ୍ତି. ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନତମ ସହାୟତା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ. ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍ ସଂଯୋଜନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ.ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ସହାୟତା ସେବା ହୁଏତ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଅଣଉପଲବ୍ଧ ରହିବ. ପରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ.

Continue reading “helppane.exe Microsoft ସହାୟତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ”