ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ microsoft edge ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ Microsoft Edge ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Microsoft Edge ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੌਕ ਬਟਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਲੌਕ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਲੇਟੀ ਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇ ਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Microsoft Edge ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (EV) ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *