tsela ya go itse gore a nka tshepa webosaete mo microsoft edge

Ke itse jang gore a nka tshepa webosaete mo Microsoft Edge?

Fa o bona konopo ya totlelo gaufi le aterese ya webosaete mo Microsoft Edge, go raya gore:
Se o se romelang le se o se amogelang mo webosaeteng se lotletswe, e leng selo se se dirang gore go nne thata ka motho yo mongwe go fitlha mo tshedimosetsong eno.


Webosaete e tlhomamisitswe, mo go rayang gore setlamo se se tsamaisang saete eno se na le setifikeiti se se supang gore ke ya bone. Tobetsa konopo ya totlelo go bona gore saete eno ke ya ga mang le gore ke mang yo o e tlhomamisitseng.
Lefa selotlolo se se tuba se raya gore webosaete e lotletswe e bile e tlhomamisitswe, selotlolo se se tala sone se raya gore Microsoft Edge e tsaya webosaete e le e go ka diregang gore e bo e le boammaaruri. Ke ka gonne e dirisa setifikeiti sa Tlhomamiso e e Atolositsweng, se se tlhokang thulaganyo e e gagametseng thata ya boitshupo go tlhomamisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *