ni gute namenya niba nakwizera urubuga rwo kuri microsoft edge?

Ni gute namenya niba nakwizera urubuga rwo muri Microsoft Edge?

Iyo ubonye buto y’urufunguzo iruhande rw’aderesi y’urubuga muri Microsoft Edge, biba bivuze ko:
Ibyo wohereje n’ibyo uvanye kuri urwo rubuga biba bisobetse, bityo ntibyorohere undi muntu wese kugera kuri aya makuru.


Urubuga rwagenzuwe, bivuga ko isosiyete ikoresha urwo rubuga ifite icyemezo cyerekana ko ari urwayo. Kanda buto y’urufunguzo kugira ngo urebe nyiri urwo rubuga n’uwarugenzuye.
Mu gihe akagufuri k’ikijuju kavuga ko urubuga rwasobetswe cyangwa rwagenzuwe, akagufuri k’icyatsi kavuga ko Microsoft Edge yizera ko urubuga ari urwo kwizera. Impamvu ni uko ruba rukoresha icyemezo cy’Ihamya risesuye (EV), bigasaba igikorwa gikomeye kurushaho cyo kugenzura umwirondoro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *